Úsporné podlahové topení

Autorizovaná montážní firma

/ Autorské práva §

UPOZORNĚNÍ COPYRIGHT © TOP HEATING® ™2000 - 2016

Všeobecná charakteristika autorského práva tejto webovej stránky:

Tieto internetové stránky, s ktorých obsahom sa práve zoznamujete, sú autorským dielom, vrátane ich textov, grafickej úpravy (webdesignu) a nie je možné ich bez súhlasu autorov-nositeľov práv voľne užiť. Ich obsah tvoria najmä slovesné autorské diela-textová, ilustrácie, webdesign, animácie, audiovizuálne diela-videa, fota, fotografie, mapy.

Právna ochrana značky Top heating / textov / grafického materiálu / internetových prezentácií

Všetky tovary vyrábané a predávané pod značkou Top heating® a pod označenie Top heating® a rovnako tak obsah internetových stránok ( texty , grafický - foto - video - zvuk - nápad a kreatíva internetových prezentácií ) sú chránené právnymi predpismi, konkrétne ochrannými známkami, autorským právom, Creative Commons, právom na ochranu priemyselného vlastníctva, právom z nekalej súťaže a trestným právom. Najmä je chránený vzhľad tovaru a jeho prezentácia, jeho farebné usporiadanie, dizajn, označenie ( názov ), fotografie, videá, filmy, kreativita spracovanie a databázy tovaru. Akýmkoľvek kopírovaním fotografií, videí, bannerov a textov, napodobňovaním internetových prezentácií, kreativity, napodobňovaním alebo neoprávnenou výrobou a predajom tovaru sa dopustíte porušenia a ďalej sa môžete dopustiť trestných činov porušovania práv k ochrannej známke a iným označením, porušenie chránených priemyselných práv, porušenie autorského práva, porušenie predpisov o pravidlách hospodárskej súťaže a spôsobiť závažnú škodu, ktorá bude okamžite vymáhaná.

Návštevou týchto stránok a ich prechádzaním súhlasíte s týmto dohovorom.

znamky

Ďalej beriete na vedomie že každé konanie, ktoré povedie k poškodeniu značky / firmy bude spoplatnené a bude sa vymáhať.

Použitie fotografie: 200€ / prenájom za jeden rok
Použitie videa / video banneru / zvukového záznamu: 500€ / prenájom za jeden rok
Použitie / kopírovanie textu: 100€ / prenájom textu do 250 znaků / prenájom za jeden rok
Použitie / kopírovanie textu: 400€ / prenájom textu do 999 znaků / prenájom za jeden rok
Použitie / kopírovanie textu: 1000€ / prenájom textu nad 999 znaků / prenájom za jeden rok
(v prípade skopírovanie textu a zámeny slov alebo jeho skloňovanie takého texte sa toto berie tiež ako neoprávnené používanie)

Sumy budú fakturované na základe vystavenej faktúry, "print screen" obrazoviek, scanov materiálov v deň zistenia porušenia práv. Faktúra má splatnosť 5 dní od vystavenia. V prípade nezaplatenia takejto faktúry bude suma navýšená o sankciu 0,159% za každý deň neuhradenia faktúry.

V prípade že máte záujem o naše autorské materiály prosím kontaktujte nás - určite sa dohodneme na použitie pre vaše účely.

Vymáhaním práv značky Top heating ® je poverená renomovaná advokátska kancelária


/AUTORSKÉ PRÁVA § webové stránky http://profi-podlahovekurenie.sk/autorske-prava

Autorské práva na koncept, spracovanie, texty, slovesné autorské práva - slovné spojenie a inovatívnosť tohto oznámenia(webové stránky http://profi-podlahovekurenie.sk/autorske-prava.php) vytvorená dňa 12.2.2014 platí taktiež.

Autorské práva na túto webovú stránku (http://profi-podlahovekurenie.sk/autorske-prava.php) vr. textov a slovných spojení sú spoplatnená jednorázovou čiastkou 59 € / 1.622,-Sk bez DPH. Táto suma je platná len v prípade že požiadate o udelenie autorských práv. V prípade že o autorské práva nepožiadate a napriek tomu autorské práva k tejto stránke použijete tak Vám bude účtovaná čiastka 578 € / 15.900,-Sk bez DPH a to za podmienok vyššie uvedených vr. sankcie z nezaplatenia.

O autorské práva môžete žiadať na adrese: klas@topheating.cz